TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ TEŞVİK DEĞERLENDİRMELERİ


TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Son Gönderim Tarihi: 5 Nisan 2024

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin nitelikli bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği bir ödül programıdır. Başvuran araştırma projeleri arasından en başarılı bulunan 3 projeye teşvik verilecektir.

Değerli araştırmacılarımız bir yandan araştırma projelerini sunarak meslektaşları ile verimli bir tartışma yapma ve geribildirim alma bir yandan da projelerine mali destek için yarışma olanağını yakalayacaklardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi tüm araştırmacıları TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için proje hazırlamaya ve TPD 2. Uluslararası ve 26. Klinik Eğitim Sempozyumu’na katılarak projelerini sunmaya davet ediyoruz.

Ödül Başvuru Koşulları
 • Proje Yürütücüsünün ve 2024 yılı dahil üyelik ödentilerini yatırmış olması
 • Daha önce TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanmış bir sorumlu araştırmacı, ödül aldığı çalışmasını tamamladığına dair raporu Dernek Merkezi’ne iletilmek üzere göndermeden, Araştırma Projesi Teşvik Ödülüne yeniden başvuramaz.
 • Daha önce TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanmış bir sorumlu araştırmacı, ödül aldığı çalışmasını tamamladığına dair raporu Dernek Merkezi’ne iletilmek üzere göndermeden, Araştırma Projesi Teşvik Ödülüne yeniden başvuramaz.
 • Başvuruya çalışmaya uygun olan araştırma değerlendirme kurulu (etik kurulu) onayının eklenmesi
 • Başvuru dosyasında sorumlu araştırmacının ödüle aday olduğunu MYK’ya hitaben resmen bildirdiği bir belgenin bulunması, “Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Başvuru Dilekçesi” örnek için linke tıklayınız.
 • Başvuru dosyasında projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya olur verdiklerini bildiren birer belgenin bulunması (Başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e imzasının olduğu belge)
 • Her bir araştırmacının önerilen konuyla ilgili araştırma deneyimleri ve araştırmaya hangi aşamada nasıl bir katkıda bulunacakları özetlenerek, tüm araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır.
 • Projeyi öneren kuruluşun adı belirtilmeli; öneri kuruluş yetkilisince (öğretim üyelerinin önerileri fakülte dekanlıklarınca veya eğitim hastanelerinin başhekimlerince) onaylanmalıdır.
 • TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü kazanıldığı ve kullanıldığı takdirde ve araştırmanın yayınlanması durumunda yayında “TPD Araştırma Projesi Teşvik Ödülü desteği ile gerçekleştirilmiştir” ibaresinin yazılmasının kabul edilmesi
 • Proje Teşvik Ödülü kazanan araştırma projelerine en geç 8 ay içinde başlanmalı ve bir sonraki TPD KES’te ÖYK’nin değerlendirmesi için ara rapor sunulmalıdır.
Başvuru dosyasında şunlar bulunmalıdır:
 • Araştırma projesinin metni,
 • Tamamlanmış araştırmalarda birinci yazarın, araştırma projelerinde yürütücü araştırmacının ödüle aday olduğunu ve aynı araştırma ile daha önce başka bir TPD ödülüne başvurulmadığını MYK’ya hitaben resmen bildirdiği imzalı bir belge, Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Başvuru Dilekçesi” örnek için linke tıklayınız.
 • Ödül / teşvik başvurusunda bulunan yürütücü ve araştırmacıların TPD’den son 5 sene içinde aldığı ödül ve teşvikleri gösterir belge,
 • Diğer yazarların / projede görevi olan araştırmacıların her birinin başvuruya ve yazar sırasına olur verdiklerini bildiren birer belge (başvuru sahibine gönderilmiş ve gönderen ekip üyesinin adresinin görünür olduğu, ıslak ya da e-imzasının olduğu belge),
 • Her bir araştırmacının önerilen konuyla ilgili araştırma deneyimleri ve araştırmaya hangi aşamada nasıl bir katkıda bulunacakları özetlenerek, tüm araştırıcılar tarafından imzalanmış olan belge,
 • Projeyi öneren kuruluşun adının belirtildiği; öneri kuruluş yetkilisince (öğretim üyelerinin önerileri fakülte dekanlıklarınca veya eğitim hastanelerinin başhekimlerince) onaylandığını gösterir belge,
 • Yazarları da içeren etik kurul onayının belgesi; Etik Kurul onayında belirtilen bilgiler ile ödül başvurusunda fark varsa, başvuruda bulunan sorumlu yazar fark hakkında açıklamada bulunur, etik kurul onayında hak sahibi olarak belirlenmiş kişilerden başvuruda bulunulmasının onaylandığına dair imza gösterilir.
 • TPD üyesi araştırmacıların aidat borcunun olmadığına dair imzalı beyan. Bu belge genel merkezden e-posta ya da TPD web sitesinden ekran görüntüsünü içermelidir.
Başvuru için Son Tarih

Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için son başvuru tarihi 5 Nisan 2024’tür.

Başvuru

Proje Yürütücüsünün TPD Ödül Yönergesi'nde* tanımlanan Genel Başvurma Koşullarına ve Araştırma Projesi Teşvik Ödülü için tanımlanmış özel koşullara uygun hazırlanmış başvuru dosyasını en geç 5 Nisan 2024 tarihine kadar Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Başvuru sistemine yüklemesi gerekmektedir.

Değerlendirme Süreci

Başvurular Ödül Jürisi tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçerek finale kalan 8 proje 18 Nisan 2024 tarihinde açıklanacaktır.

Finale kalan projeler, kongre sırasında jüri üyelerinin tümünün yer alacağı, kongre katılımcılarına açık olarak gerçekleşecek özel oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Sözlü sunumlar için 15 dakikalık sunum ve 5 dakikalık soru yanıt süresi verilecektir. Jüri üyeleri dışındaki katılımcıların adaylara soru sorma hakkı olmayacaktır.

Jüri değerlendirmesi kongre sırasında tamamlanacak, ödül kazanan bildiriler, kapanış oturumunda açıklanacak ve ödül belgeleri TPD Genel Başkanı tarafından verilecektir.

Araştırma Projesinin Metni

Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma Projesi Teşvik Ödülü'ne başvuruda projenin anlatıldığı metin en fazla 25 A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır.

 • Proje Başlığı: Konuyu ve önemli özelliklerini yansıtabilecek nitelikte olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.
 • Anahtar Sözcükler: 3–5 anahtar sözcük Türkçe olarak verilmelidir.
 • Proje Yürütücüsü: Proje yürütücüsünün adı, soyadı, yazışma adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve imzası gereklidir.
 • Araştırmacılar: Proje ekibini oluşturan araştırmacıların adı, soyadı, yazışma adresi, e- posta adresi ve telefon numaraları belirtilmelidir.
 • Kuruluşun Adı: Projeyi öneren kuruluşun adı belirtilmeli; öneri kuruluş yetkilisince (öğretim üyelerinin önerileri fakülte dekanlıklarınca veya eğitim hastanelerinin başhekimlerince) onaylanmalıdır.
 • Araştırma Birimi: Projenin gerçekleştirileceği araştırma birimi kısaca tanıtılmalı, birimde bulunan ve proje çalışmasında kullanılacak olan donanım ile başka birimlerde bulunmakla birlikte bu çalışmada yararlanılabilecek donanım belirtilmeli; birimde yürütülmekte olan araştırma-geliştirme etkinlikleri sıralanmalıdır.
 • Başka Destekleyen Kuruluş: Eğer varsa, her birinin yalnızca adı belirtilmelidir.
 • Giriş: Temelde ilgili literatürün gözden geçirilmesini kapsar. Yapılacak çalışmaya gerekçe oluşturacak ve literatüre dayalı bilgiler burada verilmeli, konuyla ilgili önemli noktalar vurgulanmalıdır.
 • Özgün Değer: Çalışmanın özgün değeri, giriş kısmında verilen literatür bilgilerine ne şekilde katkıda bulunacağı açık şekilde, tercihen maddeler halinde belirtilmelidir.
 • Amaç: Yapılacak çalışmanın amacı açık bir ifadeyle yazılmalı ve literatürdeki hangi eksikliği gidermeye yönelik olduğu belirtilmelidir.
 • Kapsam ve Varsayımlar: Önerilen çalışmanın kapsamı ve varsayımları net olarak tanımlanmalı ve amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
 • Yöntem: Çalışmada kullanılacak yöntem açıkça tanımlanmalıdır. Örneklem seçimi, denekler, değişkenler, yapılacak ölçümler, istatistik analizler ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır.
 • Araştırmanın Yararları: Sonuçların uygulamaya nasıl aktarılacağı; çalışmanın sağlayacağı yararlar kısaca anlatılmalıdır.
 • Araştırmanın Yaygın Etkisi: Araştırma sonunda bulguların dönüşeceği makale, kitap, uygulama yöntemi, cihaz, eğitim, ilaç vs. gibi tüm öngörülen sonuçları kapsar.
 • Bütçe: Türkiye Psikiyatri Derneğinden istenen, belirtilen kalemlere dağıtılarak gösterilmelidir. Başka destek veren kuruluşların parasal ve / veya araç-gereç katkıları toplamı da benzeri biçimde belirtilmelidir.
 • Projenin Başlangıç Tarihi ve Aşamaları: Projenin başlangıç tarihi, başlıca aşamaları ve zaman akış çizelgesi belirtilmelidir.
Araştırma Projesi Teşvik Ödülü Jürisi:
 • Aylin Ertekin
 • Emine Eren Koçak
 • Raşit Tükel
 • Şebnem Pırıldar
 • Yavuz Ayhan